koivujärven osakaskunnan vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Koivujärven osakaskunnan vuosikokous

Paikka: Erälehto, Koivujärvi

Aika: 17.07.2021

1§  Kokouksen avaus.

        Keijo Heinonen avasi kokouksen kello 12:00

2§ Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden   

valinta.

      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Tapaninen, sihteeriksi Markus    

          Tapaninen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jukka 

        Saastamoinen ja Juhani Väyrynen.

3§  Kokouksen laillisuus.

      Todettiin, että kokouskutsu on ollut nähtävillä Kiurvesi ja Pielavesi-Keitele lehdessä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

4§  Todetaan paikalla ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän omistamansa kiinteistöt ja niiden osuuksien suuruudet sekä päätetään äänestysmenettelystä.

      Markus Tapaninen kertoi, että hänellä on tietokoneella päivitetty osuusluettelo mahdollista äänestystä varten. Tämän jälkeen keskusteltiin minkä vaihtoehdon mukaisesti äänestys suoritetaan.

      vaihtoehto 1: Hyväksytään yksimielisesti tehty osakas- ja osuusluettelo   

                            kokouksessa käytettäväksi äänestysluetteloksi.

      vaihtoehto 2: Päätetään yksimielisesti, että äänestyksen sattuessa jokaisella

                            osakkaalla on yksi ääni.

      vaihtoehto 3: Päätös äänestysmenettelystä tehdään tarvittaessa kokouksen    

                            kuluessa.

      Päätettiin valita vaihtoehto 3.

5§  Kokouksen esityslistan hyväksyminen.

      Puheenjohtaja luki kokouksen esityslistan, jonka jälkeen se hyväksyttiin.

6§  Hoitokunnan  laatima kertomus vuoden  2020 toiminnasta.

      Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen vuodelta 2020. Toimintakertomus hyväksyttiin.

7§  Hoitokunnan selostus vuoden 2020 tileistä sekä toiminnantarkastajien niistä

      antama lausunto.

      Puheenjohtaja luki tuloslaskelman, taseen ja toiminnantarkastajien antaman       

      lausunnon.

 8§  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

       hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

       Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hoitokunnalle ja muille     

       tilivelvollisille.

 9§  Kalastuksen järjestäminen osakaskunnan vesialueella.

       Kokouksessa päätettiin pitää kalastuksesta perittävät maksut ja

       pyydysyksikkömäärät ennallaan. Ainoastaan rysäpyynnistä perittävää maksua

       osakkaille alennettiin.

        osakkaat

        Verkkolupia myydään enintään 8 kpl hintaan 2 €/verkko. Uistelu, katiskat,

        käestely ja tuulastus ovat vapaita maksuista. Rapumerkkejä myydään enintään 30

        kpl hintaan 3 €/merta. Hoitomaksu on 5 €/kausi.

        Rysäpyynnin maksu osakkaille on 30 €/rysä. Rysälupia myydään

        korkeintaan kolme kappaletta/osakas ja rysän korkeus on rajoitettu kolmeen metriin.

        pienosakkaat

        Verkkolupia myydään enintään 4 kpl hintaan 2 €/verkko. Uistelu, katiskat,

        käestely ja tuulastus ovat vapaita maksuista. Rapumerkkejä myydään enintään 15  

        kpl hintaan 3 €/merta. Hoitomaksu on 5 €/kausi ja mökkiluvan hinta 25 €/kausi.

        ulkopuoliset kalastajat

        Koivujärven vanhan koulupiirin alueella asuville voidaan myydä pienosakaslupia.

        Esimies tai hoitokunta voivat harkinnanvaraisesti myydä pienosakaslupia myös

        koulupiirin ulkopuolisille henkilöille.

10§  Kuluvan vuoden kalastusta koskevat rajoitukset.

        Kokous piti ennallaan Syvänselälle, Vuohenselälle ja Samakkoselälle päätetyn

        60 mm minimisolmuvälin. Kyseisillä alueilla 60 mm solmuvälirajoitus on voimassa

        ympäri vuoden ja rajoitusalueilla saa pyytää myös alle 20 mm solmuvälin verkoilla.

        Muualla verkon silmäharvuuden alaraja on talvipyynnissä (jääaika) 50 mm. 

        Ravustukselle ei päätetty asettaa ajallisia rajoituksia eli pyyntiaika on asetuksen   

        mukainen. Ravun alamitaksi päätettiin 10 cm.

11§  Kalaveden hoitotoimenpiteet (kalojen istutukset).

        Kokous päätti, että kalaistutuksia ei tehdä. Kokouksessa keskusteltiin siikojen   

        istuttamisesta ja päätettiin, että hoitokunta tarkastelee siikaistutusten tarpeellisuutta

        jatkossa.  

12§  Vesialueella tapahtuva metsästys.

        Kokous päätti, että osakkailla ja pienosakkailla on vapaa sorsastusoikeus

        Koivujärven osakaskunnan vesialueella. Lisäksi jatketaan käytäntöä, että minkin

        hännästä maksetaan 10 €/kpl. Maksua voi hakea Keijo Heinoselta.

13§  Kalastuslupien myynti. 

        Kokous päätti, että kalastus- ja rapulupien myyjänä jatkaa Keijo Heinonen, joka   

        myöntää myös erikoisluvat. Hoitokunta sai tehtäväksi miettiä miten luvanmyyntiä

        kehitetään jatkossa.


14§  Kalastuksen valvonnan järjestäminen.

        Kokous päätti, että kalastuksen valvojina jatkavat Erkki Kaurtola, Tatu Tapaninen ja

        Keijo Heinonen. Osakaskunta maksaa kalastuksenvalvojien koulutuksen

        matkakuluineen, jos koulutus on tarpeen.

15§  Pyydysmerkkien käyttäminen ja uusien pyydysmerkkien käyttöönotto. 

        Verkot, rysät ja rapumerrat on merkittävä pyydysmerkeillä ja niissä on oltava

        kalastusasetuksen mukaiset yhteystiedot. Verkkokalastukseen myydään uusia (vuosi

        2021) pyydysmerkkejä ja ravustuksessa käytetään vuoden 2020 merkkejä

        numerosta 1300 eteenpäin. 

        Myydyt luvat ja pyydysmerkit on ovat voimassa 30.4.2022 saakka.

16§  Palautettujen omistajakorvausten käyttö.

        Kokous päätti, että hoitokunta tekee omistajakorvausten käytöstä esityksen.

17§  Osakaskunnan tulo ja menoarvio vuodelle 2021. 

        Puheenjohtaja esiteli tulo- ja menoarvion kuluvalle vuodelle. Tulot ja menot ovat   

        molemmat 6400 € ja ne arvioitu edellisvuoden tietojen perusteella. Todennäköisesti   

        tulevan tilikauden menot eivät ole edellisvuoden tasolla, joten tuloja kertynee menoja

        enemmän. Kokous hyväksyi laaditun tulo- ja menoarvion.  

18§  Hoitokunnan jäsenten palkkiot.

        Kokous päätti, että palkkiot pidetään ennallaan.

19§  Hoitokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehet.

        Hoitokunnassa jatkavat Ahti Kilvensalmi, Markus Tapaninen ja Tapio Saastamoinen   

        Erovuorossa hoitokunnasta olivat Keijo Heinonen, Tatu Tapaninen ja Erkki Kaurtola.

        Kokous päätti valita heidät uudelleen hoitokuntaan ja päätti myös heidän

        varamiehistään.

        Vuoden 2021 hoitokunta: Ahti Kilvensalmi (varamies Veijo Rökman)

                                                 Markus Tapaninen (varamies Ilkka Brandt)

                                                 Tapio Saastamoinen (varamies Esa Saastamoinen)

                                                 Tatu Tapaninen (varamies Veli Ylönen)

                                                 Keijo Heinonen (varamies Risto Saastamoinen)

                                                 Erkki Kaurtola (varamies Juhani Väyrynen)

        Hoitokunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujaksi valittiin Keijo Heinonen

20§  Toiminnantarkastajat ( 2 henkilöä) ja heidän henkilökohtaiset varamiehet.

        Kokous päätti, että toiminnantarkastajina jatkavat Pirjo Manninen

        (varamies Jukka Saastamoinen) ja Kari Kananen (varamies Timo Niskanen).

 21§  Osakaskunnan kokousedustajat kalatalousalueen kokouksissa ja heidän

         varamiehet.

         Kokous päätti valita kokousedustajaksi Keijo Heinosen ja varamieheksi Tatu

         Tapanisen.

22§   Osakaskunnan vesialueen muu käyttö.

         Kokous päätti, että osakaskunnalla ei ole mahdollista purkaa Itikkaperän

         vuokrasopimusta sopimusehtojen takia. Hoitokunta pyytää ELY-keskukselta

         lausunnon onko vuokrasopimus yleensäkään laillinen, koska pyynti kohdistuu    

         alkuperäiseen ja arvokkaaseen taimenkantaan.

23§   Pöytäkirjan nähtävillä olo aika ja paikka sekä lehdet, joissa kokouskutsut  

         julkaistaan.

         Kokous päätti, että kokousilmoitukset julkaistaan Kiurvesi ja Pielavesi-Keitele

         lehdessä.  Pöytäkirja laaditaan sähköisesti ja sen allekirjoitettu versio on nähtävillä

         Keijo Heinosen luona Paloharjuntie 91. Pöytäkirja julkaistaan myös Koivujärvi ry:n

         sivulla.

24§   Muut esille tulevat asiat.

         Kokous päätti valtuuttaa Keijo Heinosen ja Mauno Rantosen lopettamaan

         säästöpankki optiossa olevan tilin ja siirtämään tilillä olevat varat Koivujärven

         osakaskunnan Ylä-Savon osuuspankin tilille. Tai avaamaan Ylä-Savon  

         osuuspankkiin uuden tilin mihin säästöpankin tilillä olevat varat siirretään.

         Lisäksi päätettiin, että osakaskunta myöntää Ylä-Savon osuuspankin tilin

         käyttöoikeuden esimiehelle ja sihteerille. Jos rahastonhoitajan tehtävät joudutaan

         hankimaan ostopalveluna, niin tilin käyttöoikeudet myönnetään myös asioita

         hoitavalle tilitoimistolle.

25§   Kokouksen päättäminen

         Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:49

Kokouksen puolesta

_____________________________         _____________________________ 

puheenjohtaja Matti Tapaninen                  sihteeri Markus Tapaninen

Pöytäkirjan tarkastajat

_____________________________         _____________________________ 

Jukka Saastamoinen                                 Juhani Väyrynen

Jätä kommentti